Facebook logo
účet

Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

Základní informace o organizaci.

Posláním Aminy je podpora pěstounských rodin při naplňování potřeb dětí, které vyrůstají v náhradní rodinné péči.

Naším cílem je, aby pěstouni byli schopni zajistit stabilní a podnětné prostředí pro zdravý vývoj dětí.

Podporujeme pevné a bezpečné vztahy dětí s pěstouny i s vlastní (biologickou) rodinou.

Usilujeme o to, aby se děti cítily v rodině pěstounů přijaté.

Společnost pro podporu náhradní rodinné péče – AMINA o.p.s. má pověření k výkonu sociálně právní ochrany v Libereckém kraji, a to v oblasti uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, poskytování odborného poradenství žadatelům i pěstounům, pořádání vzdělávání v oblasti náhradní rodinné péče a pořádání pobytových akcí.

Služby jsou klientům Aminy poskytovány zdarma.

AMINA, obecně prospěšná společnost, byla založena dne 10. 10. 2012, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec dne 14. 11. 2012.

Amina je od listopadu 2016 členem Asociace Dítě a rodina.

 

 

 

Amina je také členem NELI - organizace zastřešující neziskové organizace Libereckého kraje.

 

 

Zakladatelé:

Mgr. Tomáš Kahan, Zuzana Kahanová.

Správní rada společnosti.

Tereza Kapalínová DiS, předseda správní rady
Mgr. Kateřina Skočdopolová, člen správní rady
Bc. Martina Břeňová, člen správní rady

Výkonný team:

Mgr. Tomáš Kahan, ředitel, tomaskahan@amina-nrp.cz.

Statutární zástupce organizace odpovídá za sestavení rozpočtu, výročních zpráv, uzavírá pracovní smlouvy s externisty, za nastavení a kontrolu kvality služeb, za přípravu a realizaci projektů. Koordinuje a připravuje vzdělávání pěstounů. Odpovídá za přímou práci s přidělenými rodinami (doprovázení, kontakty s biologickými rodinami). Kontroluje plnění všech aktivit organizace. Je odpovědný za vnitřní směrnice organizace, standardy péče. Klíčový pracovník pro oblast Liberecka a Frýdlantska. Vzdělání, praxe: působil 18 let v oblasti ústavní péče, je absolventem akreditovaného dvouletého programu „Využití zkušeností z Velké Británie při rozvoji vzdělávání v oblasti NRP a práce s ohroženou rodinou“ (120 hodin, Člověk hledá člověka o. s.), přednášel v přípravném kursu pro pěstouny a v dětských domovech s tématem Identita dítěte v NRP. Je také absolventem Speciální pedagogiky na Univerzitě Hradec Králové (Bc.) a oboru Sociální politika a sociální práce – Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (Mgr.) na Karlově Univerzitě v Praze. Další kursy: Náhradní rodinná péče pohledem rodinných terapeutů (120 hodin, Poradna pro rodinu Liberec, 2013/2014), Kurs doprovázení pěstounských rodin (24 hodin, Amalthea o.s. 2013.)

Mgr. Šárka Kohoutová, sarkakohoutova@amina-nrp.cz

Klíčová pracovnice pro oblast Liberecka, odpovídá za přímou práci s přidělenými rodinami v úvazku (doprovázení, kontakty s biologickými rodinami ). Vzdělání, praxe: absolvent Technické Univerzity Liberec (Mgr.) a Univerzity Hradec Králové (Bc.). Pracovala jako asistentka v přímé péči v sociálně terapeutický dílnách v Domově Maxov, dále jako vychovatelka v Dětském domově v Jablonci nad Nisou. Má dokončen dvouletý výcvik v pomáhajících profesích pod vedením Mgr. Jana Knopa (220 hodin, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s.).

Bc. Josef Heidnrofer, josefheindrofer@amina-nrp.cz

Klíčový pracovník pro oblast Liberecka a Frýdlantska, odpovídá za přímou práci s přidělenými rodinami (doprovázení, kontakty s biologickými rodinami). Vzdělání, praxe: absolvent Univerzity Hradec Králové, obor Sociální práce (Bc.). Pracoval jako vedoucí oddělení v Domově Maxov a jako terénní sociální pracovník v Člověk v tísni o.p.s.

Bc. Klára Topolová, klaratopolova@amina-nrp.cz

Klíčová pracovnice pro oblast Liberecka, Jablonecka a Frýdlantska. Odpovídá za přímou práci s přidělenými rodinami (doprovázení, kontakty s biologickými rodinami). Vzdělání, praxe: Masarykova Univerzita, fakulta humanitních studií, obor Sociální politika, sociální práce a psychologie (Bc), sebezkušenostní výcvik Remedium II (5ti letý), Efektivní komunikace a rodinná diagnostika pro pracovníky SPO (64 hodin), Všeobecný výcvik v telefonické a krizové intervenci (150 hodin), Krizová intervence tváří v tvář, Trauma, Rozhovor jako nástroj pomoci a další kursy. Pracovala či stále pracuje na Lince důvěry jako krizová interventka, jako terénní sociální pracovnice v organizaci Rozkoš bez rizika, terapeutka v chráněné dílně Bona o.p.s., socioterapeutka v chráněném bydlení a také jako terénní sociální pracovnice SPOD při Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p.s.

 

Team je doplněn o externí spolupracovníky, jako jsou například: Mgr. Hana Heindorferová, psycholožka, terapeutka, lektorka. PhDr. David Cichák, speciální pedagog, terpaeut, lektor. Mgr. Petr Šolc, etoped, speciální pedagog, rodinný terapeut, lektor. PhDr. Lenka Václavíková Ph.D, terapeutka, lektorka, mediátorka, facilitátorka. Mgr. Veronika Uhlířová, psycholog, terapeutka, lektorka, mediátorka.

Team pracovníků je pravidelně supervidován. Skupinové, teamové supervize vede Mgr. Stanislav Opelka, ve frekvenci cca jednou za měsíc a půl.Pracovníci mají také k dispozici individuální supervizi u Mgr. Jana Knopa, v rozsahu jednou za dva měsíce.

 

S osobními údaji dětí, jejich zákonných zástupců, rodinných příslušníků, pěstounů a zaměstnanců společnosti je nakládáno dle platných právních předpisů.