Facebook logo
účet

NACHÁZÍTE SE NA STARÉM WEBU. NOVÝ NAJDETE NA ADRESE: www.aminaprodinu.cz.

Těšíme se tam na vás.

Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

Základní informace o organizaci.

Posláním Aminy je podpora pěstounských rodin při naplňování potřeb dětí, které vyrůstají v náhradní rodinné péči.

Naše cíle jsou :

- podpořit pěstouny při zajišťování stabilního a podnětného prostředí pro zdravý vývoj dětí

- bezpečné vztahy dětí s vlastní (biologickou) rodinou

- pevné vztahy dětí s pěstouny – děti se cítí v rodině pěstounů přijaty.

 

Společnost pro podporu náhradní rodinné péče – AMINA o.p.s. má pověření k výkonu sociálně právní ochrany v Libereckém kraji, a to v oblasti uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, poskytování odborného poradenství žadatelům i pěstounům, pořádání vzdělávání v oblasti náhradní rodinné péče.

Kompletní znění pověření k těmto činnostem:

I. Uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle par.47

II. Poskytovat odborné poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzický osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče

III. Poskytovat výchovnou a poradenskou péči osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče sledovat výkon pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádám, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou činnost poskytnout

IV. Vyhledávat fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a oznamovat je obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

V. Pořádat v rámci poradenské činnosti přednášky a kursy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péči o dítě a jeho výchovu.


Cílovou skupinou služeb doprovázení jsou pěstounské rodiny z ORP Liberec, Jablonec nad Nisou a Frýdlant, se kterými má organizace uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče.

Pěstounskými rodinami rozumíme rodiny, které mají v péči jedno či více dětí na základě soudního rozhodnutí o předpěstounské, pěstounské či poručnické péči.

Do cílové skupiny patří pěstounské rodiny příbuzenské, nepříbuzenské i pěstouni na přechodnou dobu. Do cílové skupiny také patří i žadatelé a zájemci o pěstounskou péči.

Do cílové skupiny také patří děti či nezletilé osoby, které se na nás obrátí se žádostí o pomoc či radu. Dále také rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dětí, které se na nás obrátí se žádostí o pomoc či radu.

Služby jsou klientům Aminy poskytovány zdarma, vyjma povinné spoluúčasti při zajištění služeb celodenní péče o děti, za účelem příspěvku na ubytování a stravu dětí. Organizace uzavírá dohody do naplnění kapacity, která činí 20 rodin na 1 celý úvazek klíčového pracovníka doprovázení.

Aktuálně (30. 6. 2020) organizace nemá volnou kapacitu k uzavření dohod o doprovázení, nicméně na podzim by situace mohla být jiná.

Zásady činnosti:

- Hlavní myšlenkou naší práce je ve spolupráci s pěstounskými rodinami podpořit zdravý rozvoj dětí v náhradní rodinné péči. Zájem a potřeby dítěte jsou v naší práci na prvním místě.

- Velký důraz klademe na práci s celou pěstounskou rodinou, neboť pouze přijetí dítěte, jeho osobní historie a vztahů s širokou rodinou pěstounů je dobrým předpokladem ke zdárnému průběhu pěstounské péče.

- Zaměstnanci se snaží o bezpečnou spolupráci pěstounské rodiny s biologickou rodinou, o budování pozitivní identity dítěte v pěstounské péči vzhledem k jeho původu.

- S rodinou pracuje jeden tzv. klíčový pracovník, což dle našeho názoru vede k minimalizaci narušení rodinného prostředí.

- Zásadu odbornosti i lidského přístupu klíčového pracovníka podporujeme pravidelným vzděláváním, metodickou supervizí i individuální supervizí všech našich zaměstnanců, kterou upravuje standard č. 8.

- Všichni pracovníci dodržují zásady mlčenlivosti dle zákona 359/1999Sb.


Organizace pracuje na základě standardů kvality SPO, jejichž mapu najdete ZDE. K nahlédnutí jsou po dohodě s ředitelem organizace v prostorách výkonu SPO (Jablonecká 8/31, Liberec).

Postup pro podávání a vyřizování stížností je ke stáhnutí ZDE.

AMINA, obecně prospěšná společnost, byla založena dne 10. 10. 2012, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec dne 14. 11. 2012.

Amina je od listopadu 2016 členem Asociace Dítě a rodina.

 

 

 

 

Zakladatelé:

Mgr. Tomáš Kahan, Zuzana Kahanová.

Správní rada společnosti.

Tereza Kapalínová DiS, předseda správní rady
Mgr. Kateřina Skočdopolová, člen správní rady
Bc. Martina Břeňová, člen správní rady

Výkonný team:

Mgr. Tomáš Kahan, ředitel, tomaskahan@amina-nrp.cz. tel. 602413534

Statutární zástupce organizace odpovídá za sestavení rozpočtu, výročních zpráv, uzavírá pracovní smlouvy s externisty, za nastavení a kontrolu kvality služeb, za přípravu a realizaci projektů. Koordinuje a připravuje vzdělávání pěstounů. Tomáš zodpovídá za přímou práci s přidělenými rodinami (doprovázení, kontakty s biologickými rodinami). Kontroluje plnění všech aktivit organizace. Je odpovědný za vnitřní směrnice organizace, standardy péče. Klíčový pracovník pro oblast Liberecka a Frýdlantska. Vzdělání, praxe: působil 18 let v oblasti ústavní péče, je absolventem akreditovaného dvouletého programu „Využití zkušeností z Velké Británie při rozvoji vzdělávání v oblasti NRP a práce s ohroženou rodinou“ (120 hodin, Člověk hledá člověka o. s.), přednášel v přípravném kursu pro pěstouny a v dětských domovech s tématem Identita dítěte v NRP. Je také absolventem Speciální pedagogiky na Univerzitě Hradec Králové (Bc.) a oboru Sociální politika a sociální práce – Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (Mgr.) na Karlově Univerzitě v Praze. Další kursy: Náhradní rodinná péče pohledem rodinných terapeutů (120 hodin, Poradna pro rodinu Liberec, 2013/2014), Kurs doprovázení pěstounských rodin (24 hodin, Amalthea o.s. 2013.) Úvazek doprovázení 0,75.

Mgr. Šárka Kohoutová, sarkakohoutova@amina-nrp.cz, tel.  777899110

Klíčová pracovnice pro oblast Liberecka a Jablonecka. Vzdělání, praxe: absolvent Technické Univerzity Liberec (Mgr.) a Univerzity Hradec Králové (Bc.). Pracovala jako asistentka v přímé péči v sociálně terapeutický dílnách v Domově Maxov, dále jako vychovatelka v Dětském domově v Jablonci nad Nisou. Má dokončen dvouletý výcvik v pomáhajících profesích pod vedením Mgr. Jana Knopa (220 hodin, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s.). Toho času na mateřské dovolené, ale pracuje s úvazkem 0,25.

Bc. Josef Heindorfer, josefheindorfer@amina-nrp.cz tel. 725927913

Klíčový pracovník pro oblast Liberecka a Frýdlantsk. Josef odpovídá za přímou práci s přidělenými rodinami (doprovázení, kontakty s biologickými rodinami). Vzdělání, praxe: absolvent Univerzity Hradec Králové, obor Sociální práce (Bc.). Pracoval jako vedoucí oddělení v Domově Maxov a jako terénní sociální pracovník v Člověk v tísni o.p.s. Úvazek 1,0.

Bc. Klára Topolová, klaratopolova@amina-nrp.cz, tel. 725965533

Klíčová pracovnice pro oblast Liberecka, Jablonecka a Frýdlantska. Klára zodpovídá za přímou práci s přidělenými rodinami (doprovázení, kontakty s biologickými rodinami). Vzdělání, praxe: Masarykova Univerzita, fakulta humanitních studií, obor Sociální politika, sociální práce a psychologie (Bc), sebezkušenostní výcvik Remedium II (5ti letý), Efektivní komunikace a rodinná diagnostika pro pracovníky SPO (64 hodin), Všeobecný výcvik v telefonické a krizové intervenci (150 hodin), Krizová intervence tváří v tvář, Trauma, Rozhovor jako nástroj pomoci a další kursy. Pracovala či stále pracuje na Lince důvěry jako krizová interventka, jako terénní sociální pracovnice v organizaci Rozkoš bez rizika, terapeutka v chráněné dílně Bona o.p.s., socioterapeutka v chráněném bydlení a také jako terénní sociální pracovnice SPOD při Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p.s. Úvazek 1,0.

Bc. Blanka Škodová, DiS. blankaskodova@amina-nrp.cz, tel.  727813276

Klíčová pracovnice pro oblast Liberecka, Jablonecka. Pracovala jako sociální pracovnice OSPOD či kurátorka pro mládež. Mezi její další praxi patří vedoucí kontaktního centra pro drogově závislé, práce s mentálně a psychickými postiženými klienty či administrativní činnosti. Vystudovala obor Pastorační a sociální práce - Sociální práce na Univerzitě Karlově, také Vyšší odbornou školu teologickou a sociální - Evangelický Teologický seminář, obor pastorační asistentka. Blanka zodpovídá za přímou práci s přídělenými rodinami (doprovázení, kontakty s biologickými rodinami). Úvazek 1,0.

Team je doplněn o externí spolupracovníky, jako jsou například: Mgr. Hana Heindorferová, psycholožka, terapeutka, lektorka. PhDr. David Cichák, speciální pedagog, terpaeut, lektor. Mgr. Petr Šolc, etoped, speciální pedagog, rodinný terapeut, lektor. PhDr. Lenka Václavíková Ph.D, terapeutka, lektorka, mediátorka, facilitátorka. Mgr. Veronika Uhlířová, psycholog, terapeutka, lektorka, mediátorka.

Team pracovníků je pravidelně supervidován. Skupinové, teamové supervize vede Mgr. Stanislav Opelka, ve frekvenci cca jednou za měsíc a půl.Pracovníci mají také k dispozici individuální supervizi u Mgr. Jana Knopa, v rozsahu jednou za dva měsíce.

S osobními údaji dětí, jejich zákonných zástupců, rodinných příslušníků, pěstounů a zaměstnanců společnosti je nakládáno dle platných právních předpisů, včetně dodržování zákonné mlčenlivosti.

Postup pro podávání a vyřizování stížností je ke stáhnutí ZDE.